Privacybeleid

Jouw privacy op rudirides.nl en rudirides.nl

Rudi Rides respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening. Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld 1 van onderstaande situaties: Het onderhouden van onze klant/leverancier relatie; Het sluiten van overeenkomsten met Rudi Rides; Uw aanmelding op onze nieuwsbrief; Uw interesse in toekomstige door ons (mede) georganiseerde evenementen; Uw verzoek tot informatie; Of anderszins u interesse, belangstelling, contact met onze organisatie. Wij gebruiken de door uw verstrekte informatie voor de uitvoering en afhandeling van onze dienstverlening, voor onze interne bedrijfsvoering, marketing en salesactiviteiten en om u zo goed en uitgebreid mogelijk te informeren en te adviseren over onze producten en diensten. Dit geldt voor alle aan Rudi Rides gelieerde bedrijven en organisaties. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke vereisten of indien dit uit verplichtingen welke wij met u zijn aangegaan is afgesproken. Wij slaan niet meer gegevens op als strikt noodzakelijk en zullen gegevens op uw schriftelijke verzoek verwijderen, als hiervoor geen wettelijke beperking geldt of dit niet in strijd is met de afspraken die wij hierover met elkaar gemaakt hebben (denk aan gegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering en afhandeling van onze dienstverlening).

Het gebruik van de website rudirides.nl

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren. Rudi Rides heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Rudi Rides van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan [email protected] Ook hebt u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door een verzoek per e-mail te sturen naar [email protected]. Wij beoordelen uw verzoek en reageren binnen vier weken.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.